O NÁS

Cieľom občianskeho združenia je vytvoriť odborné fórum pre prehlbovanie si poznatkov a vedomostí z rôznych právnych odvetví najmä:

a) organizovaní a zabezpečení odborných podujatí pre správcov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291i2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,VP") a zákona č. 8/2005 Z. správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ,,ZoS"),

b) ďalšieho vzdelávania správcov zapísaných do zoznamu správcov podľa VP a ZoS,

c) zabezpečenie ďalšieho vzdelávania rozhodcov formou odborného seminára v zmysle § 7 zákona č, 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

d) organizovanie výcvikových a vzdelávacích programov, supervízie v mediácii v rámci SR,

e) organizovanie konferencií a seminárov zameraných na problematiku mediácie,

f) organizovanie odborných seminárov ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov v zmysle § 10a zákona č, 42Ol20O4 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) vydavateľská a publikačná činnosť,

h) vzdelávanie, výchova v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov SR.

i) organizovanie školení, seminárov, disk

Nakoľko sa aktívne venujeme správcovskej činnosti, sústreďujeme sa predovšetkým na organizovanie akreditovaných seminárov pre správcov pod záštitou kvalitných lektorov z oblasti konkurzného práva.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že naše semináre budú pre Vás prínosom k nadobudnutiu odborných vedomostí pre kvalitnejší výkon správcovskej činnosti.


Predseda Mgr. Marianna Líšková   

Podpredseda Mgr. Ing. Jana Hurinová