OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


I. Obsah a účel dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov záujemcov návštevujúcich webovú stránku www.iovz.sk a registráciu na vzdelávacie podujatia spoločnosti Inštitút odborného vzdelávania, o. z., so sídlom Pivovarská 20, 010 01 Žilina.

Účelom tohto dokumentu je oboznámiť záujemcov o vzdelávacie podujatia a ďalších obchodných partnerov o nových zásadách spracovania ich osobných údajov a poskytnúť im zrozumiteľné informácie o tom, akým spôsobom budeme s ich osobnými údajmi nakladať.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej v texte len GDPR). K celému zneniu týchto právnych predpisov a k zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

II. Kto sme, ako Vaše osobné údaje získavame a za akým účelom Vaše osobné údaje spracúvame:

Občianske združenie Inštitút odborného vzdelávania Žilina, so sídlom Pivovarská 20, 010 01 Žilina, tel: 0915837788, e-mail: info@ivoz.sk, IČO: 51773309, DIČ: 2120803553, zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-53894,organizuje rôzne druhy vzdelávacích podujatí - workshopy, semináre, školenia, videoškolenia/webináre a konferencie.

1. Osobné údaje, ktoré od Vás získavame dobrovoľne, nám zasielate pri vyplnení niektorého z formulárov na našej stránke www.iovz.sk.

Ďalšie spôsoby akými Vaše osobné údaje získavame sú: pri telefonickom alebo osobnom kontakte, a prostredníctvom ďalších komunikačných prostriedkov - napr. email, fotografovaním a natáčaním zvukovo-obrazového záznamu na našich podujatiach.

Osobné údaje spracúvame v tomto rozsahu: titul, meno a priezvisko, číslo správcu, fakturačná adresa/sídlo, adresa elektronickej pošty(email), telefónne číslo, IČO, IČ DPH (v prípade, že do našich zmluvných vzťahov vstupujete ako podnikateľ), fotografia, zvukovo-obrazový záznam z našich podujatí.

Osobné údaje ďalej evidujeme v elektronickej databáze a spracúvame na účely realizácie práv a povinností, ktoré vyplývajú z našich zmluvných vzťahov a to za účelom:

a/ Evidencie Vašej registrácie na naše vzdelávacie podujatie, uzatvorenia nášho zmluvného vzťahu a plnenia zmluvných podmienok a povinností. Stane sa tak Vaším vyplnením a odoslaním formuláru na našej webovej stránke alebo zaslaním prihlášky elektronicky na našu emailovú adresu a následne naším spätným potvrdením Vašej registrácie prostredníctvom potvrdzovacieho emailu, alebo telefonicky.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Inštitút odborného vzdelávania Žilina, o. z. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností Inštitútu odborného vzdelávania Žilina, o. z. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

b/ Vystavenia a zaslania Vám zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu (emailom alebo poštou). Osobné údaje spracúvame v tomto rozsahu: titul, meno a priezvisko, číslo správcu, fakturačná adresa/sídlo, adresa elektronickej pošty(email), telefónne číslo, IČO, IČ DPH (v prípade, že do našich zmluvných vzťahov vstupujete ako podnikateľ).

c/ Splnenia povinností, ktoré nám vyplývajú z daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov. Osobné údaje spracúvame v tomto rozsahu: titul, meno a priezvisko, číslo správcu, fakturačná adresa/sídlo, adresa elektronickej pošty(email), telefónne číslo, IČO, IČ DPH (v prípade, že do našich zmluvných vzťahov vstupujete ako podnikateľ).

d/ za účelom zasielania reklamných správ a informácií (pre účely našich oprávnených záujmov), ktoré sa týkajú našich ďalších produktov a služieb. Osobné údaje spracúvame v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty. V prípade, že by ste už nechceli dostávať naše reklamné správy a informácie o ďalších podujatiach, máte možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z ich odberu kliknutím na daný odkaz odhlásenia sa v našej emailovej správe. Odhlásiť z odberu sa tiež môžete zaslaním emailovej správy na adresu www.iovz.sk alebo telefonicky zavolaním na číslo +421915837788.

e/ za účelom obrazovej a zvukovej dokumentácie z našich podujatí vytvárame obrazové, zvukové a zvukovo - obrazové záznamy, ktoré používame na marketingové účely našich vzdelávacích podujatí. V prípade, že si neželáte, aby sme fotografiu s Vašou podobizňou alebo záznam Vášho hlasu na tieto účely použili, máte možnosť vyjadriť túto svoju vôľu a my Vaše záznamy na tieto účely nepoužijeme. Môžete tak urobiť kedykoľvek pred alebo po realizácii podujatia a to ústnou či písomnou formou, zaslaním emailu alebo telefonicky.

2. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely, pokiaľ nie ste našim klientom.

V prípade, že nie ste naším klientom, budeme Vám zasielať informácie o našich produktoch - vzdelávacích podujatiach len na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte telefonicky alebo kliknutím na príslušný odkaz v emaily alebo webovom formulári. Pred udelením súhlasu Vás vždy budeme informovať za akým účelom a k použitiu akých údajov svoj súhlas udeľujete. Pokiaľ nie je pri danom súhlase uvedené inak, svoj súhlas udeľujete na dobu 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

3. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám.

Pri poskytovaní našich služieb spolupracujeme s ďalším osobami - spracovateľmi - účtovníkmi, poskytovateľmi internetových, hostingových, softverových služieb a aplikácií a datacentier. Pokiaľ je nám to uložené zákonnou povinnosťou, osobné údaje tiež poskytujeme príslušným štátnym orgánom, ktoré majú právomoc takéto údaje vyžadovať.

III. Vaše ďalšie práva v oblasti ochrany osobných údajov

a. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

b. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

c. Právo "na zabudnutie" osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

d. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

e. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

f.Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

g. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

IV. Záverečné informácie

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: Inštitút odborného vzdelávania, o. z., Pivovarská 20, 010 01 Žilina, tel: 0915837788, e-mail: info@iovz.sk.

Pre viac informácií kliknite na Ochrana osobných údajov.