POZVÁNKA

Pozývame Vás na odborný seminár pre správcov konkurznej podstaty, ktorý sa uskutoční dňa 22.07.2020 v ŽILINE, Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina.

PROGRAM:

1. Kríza podniku - hrozba úpadku spoločnosti, spoločnosť v úpadku
výklad v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v nadväznosti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zameraný na ekonomické hľadisko, využitie finančnej analýzy, účtovný pohľad, sledovanie povinnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
2. Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
podmienky Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, daňové povinnosti, účtovný pohľad, mzdový pohľad, sledovanie cash-flow
3. Novela Obchodného zákonníka účinná od 01.10.2020
nový proces zrušovania a likvidácie obchodných spoločností a družstiev, nová právna úprava dodatočnej likvidácie
4. Otázky a odpovede, diskusia, záver

Prednášať budú:

Ing. Miriam Šefčíková PhD., správkyňa konkurznej podstaty; spoločníčka a zároveň konateľka audítorskej spoločnosti, aktívne sa venujúcej ekonomickému, daňovému, organizačnému poradenstvu a poradenstvu v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a

Mgr. Antónia Ďuranová, konkurzná sudkyňa Okresného súdu Žilina

Po každom bloku prednášok bude priestor na otvorenú diskusiu, otázky a odpovede.

Časový rozsah: 09:00 hod. - 17:00 hod. Registrácia účastníkov seminára bude od 08:30 hod. do 09:00 hod.

Účastnícky poplatok je 75,00 Eur, v ktorom je zahrnuté vložné na úhradu nákladov seminára, obed a občerstvenie počas seminára.

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, je potrebné čím skôr potvrdiť Vašu účasť vyplnením formulára v časti hlavného menu "PRIHLÁŠKA" a uhradiť zálohovú faktúru, ktorú Vám po obdržaní prihlášky zašleme na mailovú adresu uvedenú v prihláške. Účastnícky poplatok sa uhrádza na číslo účtu SK44 8330 0000 0024 0147 6025, s uvedením VS: číslo správcu ako fyzickej osoby.

Ohľadne Vašich ďalších otázok týkajúcich sa podujatia sa neváhajte informovať tiež telefonicky na tel. č. 0915 837 788 Jana Hurinová.

Situáciu ohľadne šírenia ochorenia COVID-19 nepretržite sledujeme a v prípade neuskutočnenia seminára z dôvodu nariadenia vlády SR Vám garantujeme vrátenie účastníckeho poplatku v plnej výške.

Tešíme sa na Vašu účasť!