POZVÁNKA

Dovoľujeme si pozvať Vás na odborný seminár pre správcov konkurznej podstaty, ktorý sa uskutoční dňa 11.12.2019 v ŽILINE, Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina.

K semináru bolo pridelených 6 kreditných bodov.

Prednášať budú:

Ing. Miriam Šefčíková PhD., správkyňa konkurznej podstaty; spoločníčka a zároveň konateľka audítorskej spoločnosti, aktívne sa venujúcej ekonomickému, daňovému, organizačnému poradenstvu a poradenstvu v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a

JUDr. Mgr. Marek Perdík, právnik a zároveň správca konkurznej podstaty, spoločník dražobnej spoločnosti, ktorý sa venuje výkonu dobrovoľných dražieb a zároveň je i predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Program seminára:

1. Osobitné postavenie v konkurze pri správe daní v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

2. Určenie základu dane daňovníka v konkurze v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

3. Špecifiká DPH daňovníka v konkurze

4. Primerané použitie zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách pri speňažovaní majetku v konkurze.

5. Atypické postavenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo vzťahu k zákonu č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií

6. Práva a povinnosti správcu konkurznej podstaty ako dražobníka.


Po každom bloku prednášok bude priestor na otvorenú diskusiu, otázky a odpovede.

Časový rozsah: 09:00 hod. - 17:00 hod. Registrácia účastníkov seminára bude od 08:30 hod. do 09:00 hod.

Účastnícky poplatok je 72,00 Eur, v ktorom je zahrnuté vložné na úhradu nákladov seminára, obed a občerstvenie počas seminára.

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, je potrebné čím skôr potvrdiť Vašu účasť vyplnením formulára v časti hlavného menu "PRIHLÁŠKA" a uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu SK44 8330 0000 0024 0147 6025, s uvedením VS: číslo správcu ako fyzickej osoby.

Ohľadne Vašich ďalších otázok týkajúcich sa podujatia sa neváhajte informovať tiež telefonicky na tel. č. 0903 202 486 Marianna Líšková; 0915 837 788 Jana Hurinová.