POZVÁNKA

Inštitút odborného vzdelávania Žilina Vás pozýva na odborný seminár, ktorý sa uskutoční

dňa 20. februára 2020 v Banskej Bystrici, Hotel Dixon, Švermova 32.

Témy:

1. Hmotnoprávne podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb

2. Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku

3. Procesnoprávne podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb

4. Trestná zodpovednosť štatutárneho orgánu

Lektori:

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD. - zástupca riaditeľa trestného odboru na generálnej prokuratúre,                  prokurátor a profesor Právnickej fakulty Univerzity Komenského

prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD. - prodekan pre rozvoj a grantovú činnosť a docent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského


Harmonogram:

HARMONOGRAM seminára:

08:30 - 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 - 09:10 Otvorenie

09:10 - 10:30 Prednáška 1

10:30 - 10:40 Prestávka, občerstvenie

10:40 - 12:10 Prednáška

12:10 - 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 - 14:25 Prednáška

14:25 - 14:30 Prestávka, občerstvenie

14:30 - 16:00 Prednáška

16:00 - 17:00 Otázky a odpovede, diskusia, záver

Organizačné zabezpečenie: Účastnícky poplatok je 75,- €. V poplatku je zahrnuté vložné na úhradu nákladov seminára, celodenné občerstvenie, 1x teplý obed. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet IOVŽ najneskôr deň pred začatím odborného seminára s uvedením VS: Vaša značka správcu ako fyzickej osoby s poznámkou pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko; IBAN: SK44 8330 0000 0024 0147 6025 BIC: FIOZSKBA

V prípade, že sa seminára nezúčastníte, účastnícky poplatok sa nevracia.

Vzhľadom na obmedzené kapacity prednáškovej sály je účasť limitovaná. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste Vašu účasť potvrdili vyplnením prihlasovacieho formulára v časti PRIHLÁŠKA. Pokiaľ Vaša prihláška bude doručená po naplnení kapacity prednáškovej sály, obratom Vám túto skutočnosť oznámime a bude Vám vrátený zaplatený účastnícky poplatok.

Ohľadne Vašich ďalších otázok týkajúcich sa odborného seminára sa informujte na tel. č. 0903 202 486 Marianna Líšková, alebo 0915 837 788 Jana Hurinová.

Počet pridelených kreditov za účasť na seminári:  3