VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú a stanovujú podmienky, za
ktorých občianske združenie Inštitút odborného vzdelávania Žilina, o. z., Pivovarská 20, 010
01 Žilina, IČO: 51 773 309, zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-
53894 (ďalej len "Poskytovateľ") poskytuje produkty a služby a to formou: odborného
školenia, odborných seminárov, odborných workshopov, konferencií, videoškolení/webinárov,
videokonferencií, on-line školení a on-line konferencií (ďalej len "Produkty a služby").
1.2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a služieb (ďalej len
"Užívateľ" a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje produkty.
Poskytovanie služieb týchto produktov a služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej
obchodnej inšpekcie (ďalej len "SOI"), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane
spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a
dohľad. Sídlom SOI - ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99
Bratislava 27, Slovenská republika.
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1. Poskytovateľ je poskytovateľom vzdelávacích služieb Užívateľovi vo forme odborných
školení, odborných seminárov, workshopov, konferencií, videoškolení/webinárov,
videokonferencií, online školení, online konferencií.
2.2.Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované
Poskytovateľom.
2.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.
2.4.Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby
uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z.,
Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté
inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so
spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku
a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania
záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení).
2.5.Užívateľ je povinný pred začatím využívania služieb - prihlásením sa na vzdelávacie podujatie
vyplnením a odoslaním prihlášky na videoškolenie/webinár, oboznámiť s VOP a vysloviť
s nimi výslovný súhlas
2.6. Informácie o cenách služieb, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú
v VOP Poskytovateľa.
2.7. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy,
o zániku práva odstúpiť od zmluvy sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa a
nachádzajú vo VOP Poskytovateľa.
2.8.Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov - spotrebiteľov,
o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom
a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.
Poskytovateľ týmto informuje všetkých svojich spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že
jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom
alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:
- prostredníctvom európskej platformy alebo
- obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom
riešení sporov.
Postup pre spotrebiteľa je na nasledovný - ako prvý krok sa Spotrebiteľ obráti na
Poskytovateľa písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od
Poskytovateľa neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1
roka od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej
lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.
Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa
môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty
alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na
ich webovej stránke https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-
sporov/146987s
Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom
európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Školenie a konferencie
3.1.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ - záujemca o vzdelávacie
podujatie vyplní prihlášku a odošle ju emailom na adresu info@iovz.sk, alebo poštou na adresu
Inštitút odborného vzdelávania Žilina, o. z., Pivovarská 20, 010 01 Žilina. Do prihlášky doplní
všetky požadované identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, číslo správcu, fakturačná
adresa/sídlo, IČO, IČ DPH, telefonický kontakt, email a vyjadrí súhlas so znením VOP ako
obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Odoslaním vyplnenej prihlášky
Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka
a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
3.1.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ - záujemca o vzdelávacie
podujatie vyplní elektronický formulár "Záväzná prihláška na účasť na odbornom seminári"
umiestnený na webovej stránke www.iovz.sk. Do prihlášky doplní všetky požadované
identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, číslo správcu, fakturačná adresa/sídlo, IČO, IČ
DPH, telefonický kontakt, email a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou
súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú prihlášku
pomocou ikony "Odoslať prihlášku". Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že
akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase
odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky
a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok
podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na mailovú adresu Užívateľa, ktorá je
uvedená v prihláške.
3.1.4. K uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou
Užívateľa na školení, seminári, workshope alebo konferencii bez predchádzajúcej registrácii
prostredníctvom odoslania prihlášky. V takomto prípade Užívateľ vyplní prihlášku v mieste
konania školenia a faktúra za účasť na školení mu bude vystavená na bezprostredne po
skončení podujatia.
3.1.5. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.
3.2. Viedeoškolenia/webináre
3.2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ vyplní elektronický
formulár "Prihláška na webinár" umiestnený na webovom sídle www.iovz.sk. Do prihlášky
doplní všetky požadované identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, číslo správcu,
fakturačná adresa/sídlo, IČO, IČ DPH, telefonický kontakt, email a vyjadrí súhlas so znením
VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných
údajov a odošle vyplnenú prihlášku pomocou ikony "Odoslať prihlášku". Odoslaním prihlášky
Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka
a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
3.2.2. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ obratom zašle Užívateľovi potvrdenie prijatia prihlášky
spolu so zálohovou faktúrou, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade zálohovej faktúry.
Po pripísaní poplatku na účet zašle Poskytovateľ Užívateľovi faktúru na adresu uvedenú v
prihláške.
3.2.3. Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi
notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého bude Užívateľovi webinár sprístupnený k
videniu.
3.2.4. Na bezchybné sprístupnenie a sledovanie videoškolenia je nevyhnutné mať k dispozícii dobré
internetové pripojenie (najlepšie neobmedzený prístup) a počítač s operačným systémom
Windows XP a vyšší, MAC OS a pokročilý internetový prehliadač.

4.CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
4.1. Školenia a konferencie
4.1.1.Cena za poskytovanie služby Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného
na webovej stránke Poskytovateľa www.iovz.sk.
4.1.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník - výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo
VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny z dôvodu zmeny lektora(ov),
termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.
4.1.3.Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne
vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa
aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na emailovú adresu Užívateľa, ktorá je uvedená
v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet poskytovateľa,
Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad na adresu uvedenú v prihláške.
4.1.4.Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné. Poskytovateľ nie je
platiteľom DPH.
4.2. Videoškolenia/webinár
4.2.1.Cena za poskytovanie služby Užívateľovi - sprístupnenie videoškolenia/webinár je stanovená
podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa www.iovz.sk.
4.2.2. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ obratom zašle Užívateľovi potvrdenie prijatia prihlášky
spolu so zálohovou faktúrou, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade zálohovej faktúry.
4.2.3. Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi
notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého bude Užívateľovi videoškolenie/webinár
sprístupnený k videniu.
4.3. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytované služby, ktorá je uvedená
v zálohovej faktúre najneskôr k dátumu jej splatnosti, pričom dňom úhrady sa rozumie deň,
kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.
5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje Užívateľa.
5.2. Občianske združenie Inštitút odborného vzdelávania Žilina, o. z., so sídlom Pivovarská 20, 010
01 Žilina ako prevádzkovateľovi spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"). Ide o údaje
uvedené v prihláške alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných
údajov v zmysle Nariadenia udeľuje Užívateľ - fyzická osoba na 4 roky odo dňa udelenia
súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
5.3. Poskytovateľ zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej
osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu
potrebnom na ich plnenie zo strany vydavateľstva (napríklad doručovanie a spracovanie
objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu
(napríklad priamy marketing).
5.4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním
jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných
prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom ponuky tovarov a služieb
Poskytovateľ, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch Poskytovateľa
a za účelom priameho marketingu.
5.5. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných
podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
5.6. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné,
a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
5.7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom,
akým bol poskytnutý.
5.8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje
dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne
predpisy.
6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
6.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné
údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
6.2.Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas školení a konferencií riadiť pokynmi
Poskytovateľa.
6.3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť
obchodné podmienky poskytovania služby, cenník a kódexy.
6.4. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať
v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom
oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo
zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k produktu
a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi
zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť
zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok
poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
6.5. Užívateľ potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním
svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho
z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že
ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas
kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa, prípadne emailom na
adresu info@iovz.sk. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov
v zákonnom rozsahu tretiu osobu.
6.6. Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Poskytovateľom alebo
ním určeným sprostredkovateľom na účely vedenia účtovnej agendy.
6.7. Užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude na jeho emailovú adresu uvedenú v prihláške
zasielať organizačné informácie, informácie o zmene v poskytovaní služieb, ako aj zasielať
obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas
s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných
oznámení písomne alebo prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@iovz.sk.
6.8. Užívateľ, ktorý sa na školení/konferencii zúčastní, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ
je oprávnený na vzdelávacom podujatí vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovoobrazové
záznamy s Užívateľom a používať ich na propagačné a marketingové účely.
6.9. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takto získané obrazové a zvukové záznamy z
priebehu školenia/konferencie môže upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami
a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných
materiáloch a na ďalších internetových portáloch.
6.10. Užívateľ súhlasí, že za takto použité obrazovo-zvukové záznamy nevzniká Užívateľovi žiadny
finančných, materiálny alebo iný nárok.
6.11. Užívateľ zaslaním prihlášky dáva súhlas na zasielanie informačných emailom od
Poskytovateľa.
6.12. Pri zrušení školenia/konferencie zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu
školenia/konferencie má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú
cenu na úhradu iného školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta
realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená
adekvátna náhrada miesto, programu a lektora školenia/konferencie.
7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
7.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o školení alebo
konferencii najneskôr 3 dní pred dňom konania školenia/konferencie elektronicky na adresu
Užívateľa.
7.2. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi prístup k videoškoleniu/webináru Užívateľovi najneskôr 48
hodín pred konaním podujatia.
7.3. V prípade zrušenia konania školenia/konferencie sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi
(objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi
náhradné plnenie ako je účasť na inom školení/konferencii podľa výberu Užívateľa.
7.4. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP
a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.
7.5. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť
školenie/konferenciu, program školenia/konferencie alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich)
podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť.
Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu
elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým
oznámením.
7.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu v prípade nedostatočného počtu
prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho
školenia/konferencie.
7.7. Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi
oznámené elektronicky a to zverejnením na www stránkach Poskytovateľa (www.iovz.sk)
alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ
najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne
písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené
Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
7.8. Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou doporučeného listu vypovedať
do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb
alebo VOP.
7.9. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby - školenia,
konferencie, videoškolenia z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia
Užívateľovi či jeho súhlasu.
7.10. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich produktoch, službách a www stránkach
reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú.
8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE
8.1.Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to
písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v
sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi
100 % účastníckeho popoplatku.
8.2. V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na školení/konferencii objednal sa daného vzdelávacieho
podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny za
školenie.
8.3. Užívateľa môže na objednanom školení zastúpiť náhradník.
9. DOBA TRVANIA ZMLUVY
9.1.Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
9.2.V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa
obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné
od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
9.3.Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva
dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
9.4.Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné
pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od
ukončenia zmluvy.
9.5. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie služby.
10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU
10.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa
majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť
a aktuálnosť týchto informácií.
10.2. Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k plateným produktom alebo službám
(videoškolenia/webinár) v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.
10.3. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za
bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia
a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.
10.4. Zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania služby z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť
obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia
poskytovania produktu alebo služby.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným
zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
11.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
11.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke
Poskytovateľa www.iovz.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
11.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej
republike.
11.5.Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v
zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť
písomne na adrese poskytovateľa.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite v pdf formáte kliknutím tu.